Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya

 

1.1 Jelen ÁSZF az iFocus Kft (a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott weboldal-készítési, -üzemeltetési és tartalommenedzsment szolgáltatásainak általános feltételeit tartalmazza.

 

1.2. A Szolgáltató szerződései az ügyfelekkel tartalmazhatnak olyan pontokat, amelyek jelen ÁSZF pontjainak részben vagy egészben ellentmondanak, azokat felülbírálják. Ilyen esetekben a szerződés pontjai irányadóak; az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben viszont jelen ÁSZF az irányadó.

 

2. Az egyes szolgáltatások tartalma

2.1. Weboldal fejlesztés

2.2. Weboldal üzemeltetés

2.2.1. A szerződés tárgyát képező weboldalt (továbbiakban: Weboldal) futtató szerver biztosítása megfelelő internet kapcsolattal rendelkező szerver hosting centrumban, valamint a szerver üzemeltetése.

 1. Szükség esetén szerver beszerzése, telepítése, biztonsági beállítások
 2. A szerveren üzemeltetett szoftverek folyamatos frissítése, különösen a biztonsági frissítések folyamatos követése
 3. Rendszeres mentés a szerveren elhelyezett fájlokról, az alkalmazásokról és adatbázisokról (naponta egyszer). A mentéseket Szolgáltató hét napig köteles megőrizni.
 4. A mentések alapján szükség szerinti helyreállítás
  • ingyenesen, amennyiben az adatvesztés Szolgáltató hibájából, vagy vis maior következményeképpen következett be;
  • Megrendelő kérésére eseti segítségnyújtásként, a megállapított áron.
 5. A szerver teljesítményének, kapacitásainak rendszeres figyelése, beavatkozás problémás esetekben.

2.2.2. Szolgáltató biztosítja a Weboldal elhelyezését a Szolgáltató által biztosított szerveren, elvégzi az üzemeltetéshez szükséges rendszer telepítését, annak beállításait, az adatbázis létrehozását, konfigurálását, a Weboldal telepítését, illetve biztosítja annak állandó, folyamatos üzemeléséhez szükséges feltételeket, a felügyeletet és az Internet kapcsolatot.

 

2.2.3. A Szolgáltató által egyedileg fejlesztett CEGWEB 2.0 szoftver (a továbbiakban Keretrendszer) biztosítja a Weboldal alap infrastruktúráját. A Keretrendszer felhasználói adminisztrációs felületéhez a Szolgáltató jellemzően a Weboldal tartalmi kezeléséhez ad hozzáférést a Megrendelő részére.

2.3. Tartalommenedzsment

2.3.1. A tartalommenedzsment az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

 1. Tartalomkezelés, azaz az ügyfél által biztosított tartalmak elhelyezése a Weboldalon, azok módosítása, kívánság esetén onnan tartalmak törlése.
 2. Keresőoptimalizálás, a Weboldal tartalmainak folyamatos átvizsgálása és technikai jellegű módosítása, hogy a Google keresőalgoritmusa a lehetőségekhez képest a legjobb helyen tálalja a Weboldalt.
 3. Google AdWords hirdetéskezelés, javaslattétel a hirdetési kosár összetételére.
 4. Facebook oldal kezelése. Az ügyféllel való megállapodás alapján a Weboldalhoz kapcsolódó Facebook oldal moderálása, egyes bejegyzések kiemelése, hirdetések kezelése.
 5. Statisztika-készítés és elemzés: a keresőoptimalizáláshoz, AdWords hirdetésekhez és Facebook oldalhoz tartozó rendszeres statisztikák készítése, azok értelmezése és az ügyfél számára érthető módon való prezentálása.
 6. Online marketing elemzés: az online felületeken való megjelenés optimalizálására, komplex megoldásokra való javaslattétel.

3. Szolgáltatási szint (SLA)

 

3.1. Szolgáltató a Weboldal üzemeltetését (2.2. szakasz) 99%-os éves rendelkezésre állással vállalja.

 

3.2. Amennyiben Szolgáltató a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási szintet nem tudja biztosítani, abban az esetben a megállapított üzemeltetési díj a kiesett időszakra jutó részének kétszeresét köteles a Megrendelőnek megfizetni. Megrendelőnek ezen túlmenően egyéb követelése Szolgáltatóval szemben nem lehet.

 

4. Felek jogai és kötelességei

4.1. Általános jogok és kötelességek

4.1.1. Szolgáltató jogosult nyomtatott, elektronikus valamint az egyéb médiában megjelenő anyagaiban referenciaként a következő információkra hivatkozni: Megrendelő neve, Szolgáltató által Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások köre, a Weboldal neve, a Weboldal felismerhető képe, a szerződéskötés ténye, a szerződéskötés időpontja. Szolgáltató jogosult a Weboldal láblécében a logóját elhelyezni és azt átlinkelni saját weboldalára.

 

4.1.2. Megrendelő vállalja, hogy folyamatosan és késlekedés nélkül biztosítja Szolgáltató részére a feladatai ellátásához szükséges adatokat és információkat.

4.2. Weboldal készítési szolgáltatás

4.2.1. Szolgáltató köteles a Megrendelő által megrendelt Fejlesztést a szerződés szerinti határidőben elvégezni illetve az elkészült Weboldalt Megrendelőnek tesztelésre átadni, Megrendelő pedig köteles a megrendelt Weboldalt átvenni, és annak a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott fizetési ütemnek megfelelően maradéktalanul Szolgáltatónak megfizetni.

 

4.2.2. Megrendelő köteles a Fejlesztés megkezdése előtt a Fejlesztéshez szükséges minden információt és adatot a Szolgáltató tudomására hozni és átadni. Szolgáltató a Megrendelő által átadott információk és adatok alapján készíti el a szerződés mellékletéül szolgáló részletes specifikációt. A Szolgáltató a szerződésben foglalt határidőktől és díjfizetéstől eltérhet a Megrendelővel kötött külön megállapodás keretében, ha a szerződés aláírása, illetve a Fejlesztés megkezdése után Megrendelőtől a Fejlesztéssel kapcsolatban olyan új anyagot, információt, feladatot kap, ami ezt indokolja.

 

4.2.3 Szolgáltató köteles a Specifikációban szereplő funkciók részletesen nem specifikált tulajdonságait saját szakmai tudása alapján megvalósítani, lehetőség szerint a Megrendelővel egyeztetett formában. A Fejlesztés elkezdése után a Megrendelő részéről felmerülő, a Specifikációban nem szereplő kérések megvalósításáért, illetve a fejlesztett Weboldal egyes tulajdonságainak utólagos, további, a Specifikációban nem szereplő kiegészítése esetén a Szolgáltató és a Megrendelő külön megállapodás keretében dönt, hogy a Szolgáltató a feladatot a megkötött szerződés keretein belül valósítja meg, vagy erről Megrendelő és Szolgáltató külön megállapodást kötnek. A szerződés aláírásával – mivel a részletes specifikáció a szerződés része – Megrendelő kinyilvánítja, hogy a Specifikáció minden követelményt tartalmaz, amelyet a Megrendelő fontosnak tart.

 

4.2.3.1. Ha Szolgáltató e-mailben, vagy írásban történő megkeresésére 3 munkanapon belül Megrendelő e-mailben, vagy írásban nem válaszol, akkor Szolgáltató a megkeresésben részletezett funkciókra az általa adott megoldási javaslatot elfogadottnak tekintheti és a további megvalósítás során irányadónak tarthatja.

 

4.2.4 Megrendelő köteles a tesztelésre való átadástól számított 10 munkanapon belül a tesztelésre átadott Weboldalról készített tesztelési jegyzőkönyvet a Szolgáltatónak átadni. A Szolgáltató köteles a tesztelési jegyzőkönyv alapján a garanciális javításokat 10 munkanapon belül elvégezni. Ha Megrendelő 10 munkanapon belül nem juttatja el a Szolgáltatóhoz a tesztelési jegyzőkönyvet, akkor a Fejlesztés elfogadottnak minősül.

4.3. Weboldal üzemeltetése szolgáltatás

4.3.1. Szolgáltató köteles a Keretrendszer felhasználói adminisztrációs hozzáférését, az üzemeltetési díj fizetési gyakoriság szerinti első részletének megfizetése (a kibocsátott számla kiegyenlítése) után, 3 munkanapon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

 

4.3.2. Szolgáltató a Weboldal elérhetővé tételéhez szükséges folyamatokban (a szerződésben foglalt darabszámú domain név regisztráció és beállítás, e-mail címek beállítása) a szükséges technikai beállításokkal és szakmai tanácsadással segítséget nyújt. Megrendelő eseti segítségnyújtás keretében igényelhet segítséget a kliensszámítógépeken az email fiókok beállításához.

 

4.3.3. Felek megállapodnak, hogy az elkészült Weboldalt a Megrendelő harmadik fél számára keresőoptimalizálás, tartalomkezelés, további fejlesztés céljából hozzáférhetővé teheti, de kizárólag a Keretrendszer adminisztrációs felületének használatával. A Keretrendszer forráskódjának ismeretét igénylő, a Keretrendszer adminisztrációs felületén keresztül el nem végezhető fejlesztésekre Megrendelő kizárólag Szolgáltatót kérheti fel.

 

4.3.4. Felek rögzítik, hogy a Weboldalt Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren használhatja. Jelen szerződés felbontása esetén a Weboldal publikus felületét és tartalmait lementheti (azokról másolatot készíthet), illetve ennek HTML formátumban való mentéséhez a Szolgáltatótól szakmai tanácsot kérhet.

 

4.3.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, szakmai tapasztalata alapján, a Keretrendszer funkcionális működésének meghatározására és megváltoztatására, további fejlesztések kivitelezésére, és annak eldöntésére, hogy ezeket – saját elbírálása alapján – Megrendelő számára díjmentesen elérhetővé teszi, vagy csak díjfizetés ellenében, opcionálisan nyújtja. A Keretrendszer jelentősebb, a Weboldal működésére vagy megjelenésére hatást gyakorló változásairól Szolgáltató köteles Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben Megrendelőnek jelen szerződésen túl díjfizetési kötelezettsége keletkezne az új vagy megváltozott funkcionalitások használata esetén, akkor Szolgáltató köteles legalább 2 hónappal ezen díjfizetési kötelezettség életbelépése előtt értesíteni Megrendelőt.

 

5. Díjazás és teljesítés

 

5.1. A Weboldal üzemeltetés és a tartalommenedzsment díja a szerződésben vállalt díjfizetési gyakorisággal, időközönként előre esedékes. Az eseti segítségnyújtás díját Megrendelő a segítségnyújtást követően kiállított számla ellenében, utólag fizeti meg. A Weboldal készítés fizetési ütemezéséről minden esetben a szerződésben állapodnak meg a felek.

 

5.2. Weboldal készítése esetén a Weboldal üzemeltetésének megkezdése és Megrendelő általi használatbavétele teljesítési igazolásnak számít, a Szolgáltatót a jelen szerződésben meghatározott díjfizetési kötelezettség alapján a Megrendelő felé számla kiállítására jogosítja fel.

 

5.3. Szolgáltató minden számlát nyolc napos fizetési határidővel állít ki.

 

5.4. Szolgáltató díjai minden év február 1-én korrigálásra kerülnek. Ennek mértéke a KSH által az előző évre megállapított inflációs ráta a szolgáltatások szektorban, de legalább 2%.

 

5.5. Szolgáltató legfeljebb a szerződésben megállapított éves Weboldal üzemeltetési díj összegéig felel bárminemű esetlegesen okozott közvetlen, vagy közvetett kárért, azon túl kizár mindennemű közvetett és közvetlen kárt. Elveszett adatokért és elmaradt haszonért a Szolgáltató nem felel.

 

6. Késedelem

 

6.1. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Szolgáltató részére megfizetni az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra számítva. A késedelmi kamat megfizetése annak a számlának a kiegyenlítésével egyidejűleg esedékes, melyre vonatkozóan a késedelmes fizetés megvalósult.

 

6.2. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató a szolgáltatásokat (beleértve a Weboldal készítését és üzemeltetését is) szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

 

6.2.1 A korlátozások feloldására illetve a szolgáltatások újbóli megkezdésére a késedelemmel érintett számla kiegyenlítése és a késedelmi kamat megfizetése után kerül sor, legfeljebb 3 munkanapon belül.

 

6.2.2. A korlátozások feloldásának, illetve a szolgáltatások újbóli megkezdésének díja alkalmanként az eseti segítségnyújtás díjának ötszöröse. Szolgáltató erről a korlátozások feloldása illetve a szolgáltatások újbóli megkezdése után állít ki számlát, az 5.3. pont szerinti rendes fizetési határidővel.

 

6.3. Weboldal készítés esetén, ha Szolgáltató a Fejlesztést a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesíti, akkor a Megrendelőnek Fejlesztéssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének határideje, munkanapokat alapul véve, a késedelemmel érintett napok számának másfélszeresével meghosszabbodik.

 

7. Garanciális feltételek

7.1. Weboldal készítési szolgáltatás

7.1.1. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a programozási hibákat a Weboldal üzembe helyezését követő 365 napon át térítésmentesen javítja (jótállás).

 

7.1.1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az észlelt hibákat a Megrendelő Szolgáltató felé e-mail-ben jelzi, amit a Szolgáltató visszaigazol.

 

7.1.1.2. Szolgáltató jótállási időn belül a hiba természetétől függően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül javítja azokat, amennyiben azok nem származtatott, öröklött (PHP programnyelv, operációs rendszer, adatbázis rendszer stb.) hibák.

 

7.1.1.3. A fent meghatározott időszakot követően további támogatás a Felek közötti külön jövőbeli megállapodás alapján vehető igénybe.

 

7.1.2. A Szolgáltató által vállalt szavatossági kötelezettségek teljesítésének feltétele, hogy a Weboldalt hozzáértő személy kezelje, illetve, hogy a forráskódot a Megrendelő érintetlenül hagyja. A jelen pont szerinti feltételek megsértése esetén a Szolgáltató szavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

7.1.3. A Szolgáltató által vállalt szavatossági kötelezettségek teljesítésének feltétele, hogy a Megrendelő a Weboldalt a Szolgáltató által karbantartott operációs rendszeren és hardveren üzemelteti.

 

7.1.4. Felek rögzítik, hogy programozási hibának minősül minden olyan jelenség, ami részben, vagy egészben a Weboldal működésképtelenségét idézi elő és az a Szolgáltatónak felróható okból a Specifikációban foglaltaktól eltér.

 

7.1.5. Szolgáltató a Weboldal publikus felületét Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari és Mozilla Firefox böngészők a Weboldal készítési szerződés hatálybalépésekor aktuális és eggyel korábbi verziójára optimalizálja és az ezekben való működésre vállal garanciát.

 

7.1.6. Szolgáltató a Weboldal adminisztrációs felületét Mozilla Firefox böngésző a szerződés hatálybalépésekor aktuális verziójára optimalizálja és az ebben való működésre vállal garanciát.

 

7.1.7. Amennyiben a Weboldal készítési szerződés mellékletéül szolgáló Specifikációban bizonyos részfeladatokhoz tartozik meghatározott díj (amely a munka teljes díjába beszámít, nem azon felül értendő), és a kárt ilyen részfeladat Specifikációnak nem megfelelő működése okozta, akkor Szolgáltató legfeljebb az ehhez a részfeladathoz meghatározott díj összegéig felel bárminemű esetlegesen okozott kárért, azon túl kizár mindennemű közvetett és közvetlen kárt.

7.2. Weboldal üzemeltetési szolgáltatás

7.2.1. A Szolgáltató a szerződés fennállása alatt vállalja a Keretrendszer működési hibáinak javítását. A hiba természetétől függően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül javítja azokat, amennyiben azok nem származtatott, öröklött (PHP programnyelv, operációs rendszer, adatbázis rendszer stb.) hibák.

 

7.2.2. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a Keretrendszer felhasználói adminisztrációs felületét a Mozilla Firefox böngésző aktuális verziójára optimalizálja és az ebben való működésre vállal garanciát.

 

8. Szerzői jog

 

8.1. Felek rögzítik, hogy a Keretrendszer és a Weboldal forráskódjának létrehozója Szolgáltató, tehát a forráskód a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és mint ilyent, a szerzői jog védi.

 

8.2. Megrendelő nem szerez szellemi tulajdont vagy egyéb, védelem alatt álló jogot, vagy bármely bizalmas információra vagy üzleti titokra vonatkozó jogot a Keretrendszerhez, a Weboldalhoz vagy azok bármely részéhez kapcsolódóan, amelyek átruházásáról a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés kifejezetten nem rendelkezik. Továbbá Megrendelő nem szerez semmiféle licencjogot a Keretrendszerhez, a Weboldalhoz vagy azok bármely részéhez kapcsolódóan azokon a jogokon kívül, amelyekre vonatkozóan a szerződés vagy a Felek között esetlegesen létrejött más írásbeli szerződés kifejezetten licencet ad számára.

 

8.3. Szolgáltató kifejezetten fenntart minden jogot, amelyet a Felek közötti szerződés kifejezetten nem ruház át.

 

8.4. Felek külön szerződésben köthetnek megállapodást a) a Keretrendszer, illetve a Weboldal forráskódjának Megrendelő részére történő átadásáról, annak különböző felhasználási módjairól; és b) az arculati elemekhez fűződő vagyoni jogok és az azokat hordozó fájlok Megrendelő részére történő átadásáról.

 

8.5. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásnyújtás során általa létrehozott, szerzői jog alá eső vagy szellemi tulajdonában álló bármely forráskódot, adatot (ideértve az adatbázis-szerkezetet stb.) felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a CEGWEB 2.0 használhatóságának javítása céljából, továbbá további eredeti művek fejlesztése céljából is.

 

8.6. A jelen 8. szakaszban szabályozott szerzői jogi rendelkezések bármilyen fokú megsértése esetén a Megrendelő a szerződésben szereplő összeget kötbér címén köteles a Szolgáltatónak megfizetni, az okozott káron felül. A kötbér megfizetése nem jogosítja fel Megrendelőt a jogosulatlan tevékenység eredményének bármilyen felhasználására, annak megtartására, tárolására vagy harmadik félnek átadására.

 

9. Visszafejtés tilalma

 

9.1. Megrendelő nem jogosult arra, hogy megszerezze a Keretrendszer, illetve a Weboldal bármely forráskódját. Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Keretrendszert, illetve a Weboldalt és azok összetevőit, forráskódját átalakítani, módosítani, átdolgozni, származékos műveket előállítani belőle, lefordítani, megrongálni, szétbontani, visszafejteni vagy ezt megkísérelni, és nem jogosult a fentieket bárkinek engedélyezni, ebbe beleegyezni, erre mást felhatalmazni vagy ezekre bárki mást buzdítani.

 

9.2. A „Keretrendszer, illetve a Weboldal összetevői”-nek minősül minden olyan szoftver, adatbázis és adat, amely a CEGWEB 2.0 rendszer fejlesztése közben létrejött, vagy a Weboldal rendeltetésszerű alkalmazásához szükséges, vagy a Weboldal létrehozása közben keletkezett, vagy Szolgáltató azt további, szerzői jogi oltalom alá eső eredeti műveiből felhasználta.

 

9.3. Megrendelő vállalja, hogy nem fogja és harmadik félnek sem engedi meg megkerülni vagy áthidalni a Weboldalt futtató szerverben, a Keretrendszerben, illetve a Weboldalban lévő biztonsági vagy használati szabályokat, bármely funkcionalitás is biztosítsa azokat.

 

9.4. A jelen 9. szakaszban szabályozott visszafejtés tilalmáról szóló rendelkezések bármilyen fokú megsértése esetén a Megrendelő a szerződésben szereplő összeget kötbér címén köteles a Szolgáltatónak megfizetni, az okozott káron felül. A kötbér megfizetése nem jogosítja fel Megrendelőt a jogosulatlan tevékenység eredményének bármilyen felhasználására, annak megtartására, tárolására vagy harmadik félnek átadására.

 

10. A felek együttműködése

 

10.1. A szerződés teljesítéséhez felhasznált, és a Megrendelő által átadott üzleti információk a Megrendelő üzleti titkát és/vagy szellemi tulajdonát képezik, ezeket Szolgáltató kizárólag a szerződés szerinti szolgáltatások megvalósításához használja fel.

 

10.2. Megrendelő köteles a Keretrendszert, a Weboldalt és annak bármely összetevőjét üzleti titokként kezelni.

 

10.3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a nyilvános forrásból elérhető információkra és a jogszabályban előírt, vagy jogerős és végrehajtható bírósági döntésen alapuló kötelezettségek teljesítésére, valamint a 4.1.1. pontban szereplő referencia-információkra.

 

10.4. Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás során szerzett bármilyen műszaki információt felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a CEGWEB 2.0 használhatóságának javítása céljából, továbbá további eredeti művek fejlesztése és javítása céljából is.

 

10.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben akár Megrendelő, akár Szolgáltató a jelen pontban szabályozott rendelkezéseket megsérti, köteles a másik félnek okozott kárt megtéríteni.

 

11. Felelősségvállalás a Weboldal tartalmáért

 

11.1. Szolgáltató teljes felelősséget vállal az által előállított tartalmakért. Ez a felelősség különösen kiterjed arra, hogy az általa előállított tartalmak nem tartalmaznak

 1. jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat,
 2. szerzői jogot sértő alkotóelemeket,
 3. megtévesztő jellegű adatokat,
 4. hamis tényeket, melyeket valós színben tüntet fel,
 5. mások személyhez fűződő jogait sértő adatokat,
 6. bűncselekményre való felbujtást,
 7. a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénybe ütköző reklámot,
 8. közszeméremsértő alkotóelemeket,
 9. törvény által tiltott jelképeket,
 10. egyéb, a törvény által büntetni rendelt tartalmakat.

 

11.2. Megrendelő teljes és kizárólagos felelősséget vállal a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó Facebook oldal tartalmáért és ennek a tartalomnak a jogszerűségéért. Megrendelő felelős az ezeken a felületeken megjelenő tartalmakért abban az esetben is, ha ezeket nem ő maga töltötte fel, így például – de nem kizárólag – abban az esetben is, ha azok feltöltője

 1. általa megbízott harmadik személy,
 2. Szolgáltató, a Megrendelő megbízása alapján (kivéve, ha Szolgáltató állította azokat elő),
 3. olyan személy, aki illetéktelenül jutott Megrendelő hozzáférésének birtokába,
 4. a Weboldal látogatója (például felhasználói megjegyzések formájában),
 5. automatikus mechanizmus (például közösségi oldalakon megjelenő vélemények megjelenítésére a Weboldalon).

 

11.2.1. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó Facebook oldal nem tartalmaz a 11.1. a-j. pont szerinti elemeket.

 

11.3. Szolgáltatónak jogában áll haladéktalanul és figyelmeztetés nélkül eltávolítani a Weboldalon vagy az ahhoz kapcsolódó Facebook oldalon talált, jogszabályba ütköző, az azokat látogatók vagy az Üzemeltetés biztonságát veszélyeztető tartalmat, vagy az Üzemeltetést a tartalom eltávolításáig korlátozni.

 

12. GDPR jogviszony

 

12.1. Szolgáltató kizárólag mint adatfeldolgozó vesz részt a munkafolyamatokban. Köteles felfüggeszteni a munkát, és tájékoztatni a Megbízót amennyiben olyan feladat ellátására kéri, vagy a feladat megoldása során olyan ponthoz jut, ami adatkezelővé tenné, így megelőzve az esetleges adatvédelmi incidenst.

 

12.2. Szolgáltató elérhetővé tesz Megrendelő számára olyan funkciókat a Weboldal adminisztrációs felületén, amelyek segítik Megrendelőt saját GDPR-ral összefüggő kötelezettségeinek teljesítésében. Ezen funkciók szerződéstől függően beleértendőek a szolgáltatási díjba vagy külön díj ellenében érhetőek el.

 

13. Vis maior

 

13.1. Vis Maior oknak minősül a Weboldal üzemelését biztosító rendszer Szolgáltatón kívül álló okból bekövetkezett üzemképtelensége (ideértve például, de nem kizárólag, a lopást, betörést, tűzvészt, csőtörés miatti elázást, földrengést stb.), emellett minden olyan esemény is, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és mely a szerződéses teljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából vis maiornak tekintendő különösen:

 1. természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonló),
 2. tűzeset, robbanás, járvány,
 3. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés,
 4. háború, megszállás vagy más fegyveres konfliktusok,
 5. felkelés, forradalom, lázadás, terrorcselekmény stb.

13.2. Vis maior előfordulása esetén – amennyiben lehetséges – a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a Weboldal üzemelését biztosító rendszer Vis maior okokból bekövetkezett üzemképtelenségéért, illetve az ilyen okokból bekövetkezett esetleges adatvesztésért, elmaradt haszonért vagy bármilyen egyéb kárért.

 

13.3. Vis maior okok miatt a szolgáltatások, beleértve a Weboldal üzemeltetését, szüneteltethetők vagy csökkentett rendelkezésre állással és funkcionalitással biztosíthatók. Amennyiben a vis major 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat.

 

13.3.1. Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll további jogkövetkezmények és feltételek nélkül a szerződéstől elállni.

 

14. A szerződés megszűnése

 

14.1. A Felek közötti szerződés megszűnése után a Weboldal felhasználási jogaira, a használati jogok korlátaira, a licenc átruházására, a felelősség korlátozására, az egyes károkért való felelősség korlátozására és kizárására valamint a titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a szerződés megszűnése után is érvényben maradnak a Felek között.

 

14.2. Minden olyan jog és kötelezettség, amelyek a 8. szakaszban (Szerzői jog), a 9. szakaszban (Visszafejtés tilalma) illetve a 10. szakaszban (A Felek együttműködése) vannak szabályozva, a Felek közötti szerződés megszűnése után is érvényben maradnak.

 

14.3. A Felek közötti szerződés megszűnése után is érvényben marad a 4.1.1. pont.

 

15. Az ÁSZF közzététele, változása

 

15.1. Jelen dokumentum Szolgáltató honlapján van közzé téve, változása esetén ugyanazon a helyen az új dokumentum található meg. Szolgáltató kötelezi magát, hogy a korábbi, már hatályukat vesztett ÁSZF változatokat egy gyűjtőoldalon közzéteszi a honlapján.

 

15.2. Az ÁSZF változása esetén Szolgáltató a változásról honlapján értesíti partnereit, legkésőbb az új ÁSZF hatályba lépése előtt 10 munkanappal közzéteszi annak szövegét. Mivel a Szolgáltató és partnerei között létrejött szerződéseknek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, így az ÁSZF változása esetén úgy kell tekinteni, hogy ezek a szerződések változnak.

 

15.3. Amennyiben a változások Szolgáltató partnerét hátrányosan érintenék, úgy Szolgáltató köteles a honlapján való közzététellel egy időben partnerét email útján is értesíteni. Szolgáltató partnere ekkor a Szolgáltató és közte fennálló szerződést felmondhatja. Amennyiben a szerződés felmondása nem történik meg, úgy az új ÁSZF elfogadottnak tekintendő.

 

16. Egyéb rendelkezések

 

16.1. Szolgáltató jogosult a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséhez harmadik személyt igénybe venni. Az alvállalkozó tevékenységéért Szolgáltató sajátjaként felel.

 

16.2. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződéssel összefügg, a Felek közvetlen tárgyalások útján igyekeznek megegyezni. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások során nem tudnak megállapodni, a Szolgáltató székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

16.3. Felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződésekből fakadó egyetlen igény sem érvényesíthető jogi úton több mint 12 hónappal azt követően, hogy annak alapját felfedezték vagy fel kellett volna fedezniük, és semmilyen esetben sem 3 évvel azután, hogy az igény alapja felmerült.

 

16.4. Valamely Fél mulasztása esetén történő kifejezett vagy vélelmezett joglemondás semmiképpen nem jelent bármilyen jövőbeni vagy soron következő mulasztásra vonatkozó joglemondást és nem is értelmezhető annak.